Phát triển bền vững

Văn hóa doanh nghiệp

CHỦ ĐỘNG

Chủ động hướng tới tạo dựng những điều tốt hơn và tốt nhất cho chính mình, cho đối tác, cho khách hàng và cho xã hội. Đây chính là đặc điểm chính của tinh thần "Trách nhiệm" - 1 trong 4 giá trị cốt lõi của Công ty

TƯƠNG TRỢ

Từng con người Bách Việt cần phải luôn ý thức Tương trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc của mình và công việc chung.

CAM KẾT

Cam kết chính là lời hứa đạt được một mục tiêu nào đó và không bao giờ từ bỏ mục tiêu trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp thể hiện ở Tác phong - Thái độ - Nghiệp vụ.

Triết lý kinh doanh

Các hoạt động kinh doanh của Bách Việt Group luôn phải tạo ra lợi ích và giá trị cho tất cả các bên liên quan với phương châm “cùng thắng”.

KINH DOANH HÀI HÒA, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

Bảo vệ môi trường

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình hướng đến sự phát triển bền vững, Bách Việt Group luôn triển khai xây dựng các dự án lấy mảng xanh làm nền tảng, Tập trung phát triển hệ sinh thái bền vững tại các dự án, mật độ cây xanh lớn, công viên, quảng trường chiếm tỷ lệ cao.

Bách Việt Group luôn có ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường, các hoạt động kinh doanh luôn hướng đến “sạch, xanh và bền vững”, tuyệt đối thận trọng trong việc sử dụng nguyên vật liệu có thể gây hại, không thải ra các chất thải có hại cho sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hoạt động cộng đồng

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung, phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh, Bách Việt Group luôn hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của xã hội thông quá các hoạt động đóp góp hỗ trợ tại địa phương các dịp Lễ Tết. Đặc biệt, Bách Việt Group đã thành lập Quỹ Trăng Xanh – Quỹ thiện nguyện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, động viên, khích lệ các em vươn lên trong cuộc sống.

Bách Việt Group xác định là một Tổ chức có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, có ý thức cùng xây dựng và phát triển cộng đồng. Các hoạt động từ thiện của Công ty đều mang tính nhân văn, phi vụ lợi nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Chúng tôi luôn khuyến khích tất cả CBNV tham gia tích cực vào các công việc xã hội và sẽ hậu thuẫn cho các hoạt động thiện nguyện của họ.

https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/