Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Nhà máy Brother Vietnam giai đoạn I

Khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Diện tích đất: 160.000m2

Diện tích nhà máy giai đoạn I: 54.000 m2

Thời gian xây dựng: Đã hoàn thành

Nhà máy Brother Vietnam giai đoạn I

Khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Trở về
https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/