Vì một tương lai phồn thịnh cho người việt

Tài chính

BV ASSET - LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Dưới sự quản lý của Công ty thành viên là BV Asset, trọng tâm các hoạt động đầu tư tài chính của BV Group là nắm vốn tại các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển như Donatraco (Công ty dịch vụ & thương mại Đồng Nai), BV Land (chuyên về bất động sản), Areca Việt Nam (chuyên về cung cấp dịch vụ), Vinaremon … và đầu tư cổ phiếu vào các doanh nghiệp niêm yết. Bên cạnh đó, BV Asset cũng là đơn vị nắm giữ và quản lý tài sản như các bất động sản thuộc các dự án trong Tập đoàn Bách Việt và các bất động sản khác.

Trở về
https://bvgroup.vn/
https://bvgroup.vn/catalog/view/theme/